Regulamin

Regulamin

§1  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego charlene.com.pl
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@charlene.com.pl oraz telefonicznie w dni robocze między godz. 9:00 – 15:00 pod numerem +48 691 801 275
 3. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Administratorem danych jest SKLEP CHARLENE KLAUDIA KRZYSZCZAK, Adres korespondencyjny: NA STOKU 53/55 pok 7, 80-874 GDAŃSK , NIP 6040207070.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 4. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 8. Przedsiębiorca/Klient na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz świadczone usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera. W takim przypadku Sprzedawca bez zbędnej zwłoki usunie adres e-mail Klienta.
 3. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. 
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. 
 5. Sprzedawca jest uprawniony do nie zamieszczenia wypowiedzi, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszając prawa osób trzecich lub Sprzedawcy (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 9. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i każdorazową akceptacją regulaminu sklepu.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 7. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 8. Sklep www.charlene.com.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 9. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 10. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta
 11. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, zerwania Umowy sprzedaży, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 12. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 13. Z chwilą gdy Klient dokona zapłaty za zamówione towary metodą płatności opisaną w §5 ust.2a niniejszego Regulaminu, a Sprzedawca otrzyma potwierdzenie z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, Umowa sprzedaży staje się potwierdzeniem zakupu klienta.
 14. Gdy Klient dokona zapłaty za zamówione towary metodą płatności opisaną w §5 ust.2b niniejszego Regulaminu Umowa sprzedaży staje się potwierdzeniem zakupu klienta po odebraniu przesyłki od kuriera oraz uiszczenia mu całości sumy za zamówienie.
 15. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§5 Ceny, metody i terminy płatności. Wysyłka towaru.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności: a. płatność elektroniczną, w tym kartą płatniczą  (* Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro ) (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia); b. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320590, posiadająca NIP 5851351185 oraz REGON 191781561.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
 6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§6 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do państw Europy i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów: a. za pośrednictwem firmy kurierskiej, b. za pośrednictwem operatora pocztowego, c. za pośrednictwem Paczkomatów.
 3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 5. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-14 dni roboczych w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego, lub 1-5 dni roboczych w przypadku firmy kurierskiej i Paczkomatów.
 6. Termin dostawy produktu do krajów Europejskich innych niż Polska wynosi  10-20 dni roboczych w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego, lub 3-10 dni roboczych w przypadku firmy kurierskiej.
 7. Terminy dostawy podane w zakładce “Dostawa i Płatności” na stronie są terminami przybliżonymi, uśrednionymi dla wybranej metody dostawy. W nielicznych przypadkach dostawa może być wydłużona zgodnie z terminami podanymi w Regulaminie, co wynika z logistyki prowadzonej przez wybranego przewoźnika.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki zamówienia w terminie od 1-14 dni roboczych, niezależnie od wybranego sposobu dostawy,  jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta z Klientem w czasie trwania promocji.
 9. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 10. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy, nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

§7 Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2.  Na jego podstawie Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje: wady fabryczne; uszkodzenia powstałe w trakcie transportu; niezgodności z zamówieniem.
 3. Klient ma 30 dni kalendarzowych na złożenie reklamacji od daty odbioru towaru w przypadku wad fabrycznych oraz 24 godziny od momentu odebrania towaru w przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz niezgodności z zamówieniem.  
 4.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail kontakt@charlene.com.pl. Klient może skorzystać z formularza Reklamacji, który znajdzie z zakładce Zwrot i Reklamacja, umieszczonej w stopce strony. 
 5. Klient dołącza do wiadomości e-mail opis uszkodzenia, elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu, a także przesyła zdjęcia lub krótki filmik uszkodzonego Towaru.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać reklamowany Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i elektronicznym potwierdzeniem dokonania zakupu na adres Sprzedawcy. Odesłanie Towaru powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 kolejnych dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym Sklep wskaże Klientowi adres do odesłania Towaru. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym.
 7.  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Sprzedawca w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji,  w tym do ocenienia jej zasadności na podstawie zwróconego towaru. Kontroli podlega stan zwróconego towaru, ewentualne ślady użytkowania lub uszkodzeń, które powstały na skutek nieprawidłowego używania materiału.
 9. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, a Klient uzupełni je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o jej wyniku.
 11. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu listem poleconym ekonomicznym, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zaproponuje Klientowi wymianę danego towaru na inny. Jeśli Klient nie zechce skorzystać z wymiany towaru na inny, sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru, którego nie jest możliwe ponowne dostarczenie. Zwrot równowartości ceny zakupu towaru nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przelewem na konto bankowe Klienta. Sklep zwróci kwotę zakupu reklamowanych Towarów w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 12. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi bezpośredni koszt odesłania towaru do siedziby firmy, jeśli wysyłka odbędzie się listem poleconym ekonomicznym Pocztą Polską. W tym celu prosimy o przesłanie na adres e-mail zdjęcia paragonu z poczty z poniesioną opłatą oraz danych konta bankowego do zwrotu poniesionej kwoty. Wybranie innego sposobu wysyłki lub nieprzesłanie zdjęcia paragonu skutkuje brakiem zwrotu poniesionej kwoty.
 13. Pkt.12 ma zastosowanie jedynie na terytorium Polski. 
 14. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w §7 ust.3,4,5,6,7,9 niniejszego Regulaminu oświadczenie o reklamacji jest bezskuteczne, towar nie podlega wymianie i nie jest zwracana Klientowi zapłacona kwota.
 15. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.
 16. Rzęsy magnetyczne CHARLÈNE są produkowane ręcznie, mogą więc wystąpić nieznaczne różnice długości między poszczególnymi paskami rzęs lub między długościami podanymi na stronie internetowej. Nie przeszkadza to jednak w odpowiednim połączeniu się magnesów oraz użytkowaniu rzęs. Różnice te nie będą więc uznane jako podstawa do reklamacji. 
 17. Rzęsy magnetyczne są produktem, który podczas użytkowania ulegając szybkiemu zepsuciu – produkt szybko zużywalny. Czas jego przydatności do użytkowania od czasu wydania produktu Klientowi wynosi 30 dni kalendarzowych. Po tym czasie rzęsy mogą ulec zużyciu lub wykazać wady, które uniemożliwią ich dalsze używanie. 
 18. Reklamacji nie podlegają towary z wyraźnymi śladami użytkowania oraz towary źle użytkowane, które są zgodne z jego opisem na stronie.
 19. Uszkodzenie lub znaczne ingerowanie w zmianę produktu może skutkować niemożliwością przeprowadzenia reklamacji i odrzuceniem roszczeń Klienta.
 20. Prawo do rękojmi oraz gwarancja na produkt jest wyłączona dla Przedsiębiorców nie będących Konsumentami.

§8 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia kolejnego po dniu, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów.  
 4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie i przesłać na adres e-mail kontakt@charlene.com.pl bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znajdzie z zakładce Zwrot i Reklamacja, umieszczonej w stopce strony. Klient dołącza do wiadomości elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskaże kolejne kroki do wykonania (jeśli będzie to konieczne, np. przesłanie dokumentacji zdjęciowej) oraz wskaże adres do odesłania towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.  Odesłanie Towaru powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrotu do Sprzedawcy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Kupujący przesyła towary z elektronicznym potwierdzeniem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 12. W przypadku gdy w zamówieniu zastosowane zostały dodatkowe kody rabatowe zmniejszające kwotę do zapłaty za zamówienie, kwota zwrotu zostanie zmniejszona proporcjonalnie do użytych rabatów, także w przypadku częściowego zwrotu Towaru.
 13. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w §8 ust.1,2,4,6,11 niniejszego Regulaminu oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 14. W przypadku zwrotu całości lub części zamówienia, podczas gdy Klient skorzystał dla tego zamówienia z promocji, w której Klient to otrzymał akcesorium kosmetyczne gratis (bez wnoszenia opłaty), Klient jest zobowiązany zwrócić gratisowy produkt, przy czym akcesorium to nie może być używane, nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz nie może zostać rozpieczętowane w przypadku produktu wysłanego w zapieczętowanym opakowaniu. Jeśli produkt z uwagi na takie wady nie będzie mógł być ponownie sprzedany, lub nie zostanie zwrócony, kwota zwrotu dla Klienta zostanie pomniejszona o równowartość gratisowego produktu.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  i. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  ii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  iii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która ze względu na ochronę zdrowia, ze
  względów higienicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa, nie może być ponownie użyta przez nowego nabywcę, jeśli towar zostanie sprzedany po raz drugi. W przypadku zwrotu rzęs magnetycznych nie mogą zostać one uprzednio odpieczętowane z plomby zabezpieczającej opakowanie (plomba nie może być uszkodzona/odklejona/przecięta. Plomba musi być w stanie nienaruszonym);

  iv. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone dla Przedsiębiorców nie będących Konsumentami.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, a która jest dostępna na stronie internetowej z zakładce “Polityka prywatności”. 
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.
 3. Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Klientów jest sklep internetowy charlene.com.pl.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 5. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, również ten polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 10 Opinie
1. Klient, który złożył Zamówienie może zamieścić opinię o Produkcie który zakupił. Mail z informacją o możliwości wystawienia opinii przychodzi kilka dni po złożeniu Zamówienia.
2.CHARLÈNE publikuje opinie o Produktach po uprzednim sprawdzeniu, czy odpowiadają one zasadom niniejszego Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii o Produkcie, która okazała się nie spełniać zasad niniejszego Regulaminu już po jej publikacji. Opinia opublikowana przez Sprzedawcę nie może być przez Klienta zmieniona lub usunięta.
3. Zabrania się umieszczenia w opiniach danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, treści promocyjnych lub zawierających odniesienie do płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.
4. Klient umieszczając opinię potwierdza, iż jest jej autorem i odpowiada ze ewentualne szkody Charlene.com.pl związane z jej umieszczeniem.
5. Klient umieszczając opinię udziela Charlene.com.pl zgody na korzystanie z opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez rozpowszechnianie opinii wraz z ujawnieniem nazwy Klienta jako autora opinii, według uznania Charlene.com.pl

§11 Promocja „Kup rzęsy, serum otrzymasz za 49,99 zł “

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Kup rzęsy, serum otrzymasz za 49,99 zł ” przeprowadzanej w sklepie internetowym www.charlene.com.pl, prowadzonym przez CHARLENE KRZYSZCZAK JEGLICKI SPÓŁKA JAWNA., zwaną dalej “Promocja”.

2. Promocja trwa („Okres obowiązywania Promocji”) od 08.01.2024 do odwołania a o jej aktywności w danym momencie informuje pasek informacyjny w górnej części strony internetowej www.charlene.com.pl o treści “Serum przy zakupie rzęs za 49,99 zł kod “”serum70”. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie oraz do jej ponownego uruchomienia w dowolnym momencie. Za uruchomienie promocji uznaje się publikację informacji o jej trwaniu a za jej zakończenie usunięcie publikacji wyżej wymienionej informacji. Informacja ta jest widoczna w górnej części strony w trakcie całego procesu zakupowego.

3. Promocja przeznaczona jest dla klientów Charlene robiących zakupy w sklepie www.charlene.com.pl w Okresie obowiązywania Promocji.

4. Założenia Promocji:

-Promocja pozwala na otrzymanie serum za 49,99 zł przy zakupie dowolnych rzęs w obrębie tego samego zamówienia.
-Promocja dotyczy wszystkich rzęs znajdujących się na stronie internetowej charlene.com.pl.
-Promocja łączy się z kodami rabatowymi.
-Rabat na  serum naliczany jest po dodaniu minimum jednej pary rzęs do koszyka oraz wspisaniu w polu “kody rabatowe” “Serum70”.
-Klient musi samodzielnie  wpisać kod “Serum70” w koszyku  przed przejściem do kasy, żeby serum zostało dodane w promocyjnej cenie. W razie niedodania kodu promocyjnego przed opłaceniem zamówienia Promocja nie zostanie uwzględniona w kwocie zamówienia, Nie ma możliwości domówienia  serum po opłaceniu zamówienia, które nie zawiera wpisanego kodu rabatowego.

5. W przypadku chęci dokonania zwrotu towaru zakupionego w Promocji klient jest zobowiązany do zwrotu całości zamówienia objętego promocją. Dla produktów kupionych w Promocji nie ma możliwości zwrotu jedynie rzęs przy jednoczesnym zachowaniu serum w obniżonej cenie. Całość zwracanego towaru nie może nosić śladów użytkowania (plomby zabezpieczające nie są zerwane). W zwrotach towaru objętego Promocją obowiązują także wszystkie pozostałe warunki zwrotów dostępne w Regulaminie sklepu.

6. Organizatorem promocji jest CHARLENE KRZYSZCZAK JEGLICKI SPÓŁKA JAWNA, AL. GRUNWALDZKA 56 / 113, 80-241 GDAŃSK.

§12 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu oraz mediach społecznościowych należących do charlene.com.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w każdym czasie, a które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień dokonanych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe.
 2. Wszelka korespondencja związana z zamówieniem, w szczególności będą kierowane do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. CHARLÈNE zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.